Pannon EGTC

Ajánlattételi felhívás turisztikai szakértői feladatok ellátására

„SHARE” című PGI02343 kódszámú INTERREG EUROPE projekt keretében
Ajánlattételi felhívás turisztikai szakértői feladatok ellátására

AJÁNLATKÉRŐ ADATAI:

 

Ajánlatkérő neve: PANNON Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás

Ajánlatkérő címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.

Ajánlatkérő képviselője: Merza Péter János igazgató

Kapcsolattartó személy neve: dr. Füzér Judit

Kapcsolattartó e-mail címe: info@pannonegtc.eu

Ajánlatkérő telefonszáma: 06 30 212 2215

 

A BESZERZÉS TÁRGYA:

„SHARE” elnevezésű INTERREG EUROPE projekthez kapcsolódó turisztikai szakértői feladatok ellátása

 

A FELADAT LEÍRÁSA, SPECIFIKÁCIÓJA:

 

„SHARE” elnevezésű INTERREG EUROPE projekthez kapcsolódó turisztikai szakértői feladatok ellátása az alábbiak szerint:

 

- Műhelyfoglalkozás (workshop) szakmai előkészítése és lebonyolítása, 2 alkalommal
- A projekt témájához illeszkedő, legalább 3 helyi jó gyakorlat beazonosítása, dokumentálása a projekt partnerek felé
- Mélyinterjúk jegyzeteinek feldolgozása, szükség szerinti kiegészítése, az interjúk dokumentációjának elkészítése
- A szakpolitikai eredményesség javítására irányuló konkrét ajánlások megfogalmazása, ennek megtárgyalása a projektben kiválasztott Irányító Hatósággal (GINOP+, 2.6.1. Integrált helyi társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi fejlődés, kulturális örökség és biztonság előmozdítás)

 

A munkavégzés nyelve: angol és magyar

A teljesítés határideje: 2022. augusztus 31.

 

SZERZŐDÉS:

 

Szerződés típusa: Vállalkozási szerződés

 

A teljesítés helye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.

 

Szerződés tárgya: „SHARE” elnevezésű INTERREG EUROPE projekthez kapcsolódó turisztikai szakértői feladatok ellátása

Szerződéskötés tervezett napja: 2022. április 20.

 

A szerződés véghatárideje: 2022. augusztus 31.

 

Vállalkozási díj: Az ajánlattevőnek az árat úgy kell meghatározni, hogy az a szolgáltatás elvégzésével kapcsolatos minden költséget tartalmazza.

 

Az ellenszolgáltatás fizetésének feltételei: Ajánlatkérő a vállalkozási díjat szerződésszerűen igazolt teljesítést követő 60 napon belül, számla ellenében átutalással teljesíti.

 

Többváltozatú (alternatív) ajánlat, részekre történő ajánlattétel: Ajánlattévő nem tehet többváltozatú (alternatív) ajánlatot. Részekre történő ajánlattétel szintén nem lehetséges.

 

Szerződést biztosító mellék kötelezettségek:

Kötbér: a nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amiért felelős megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.

Késedelmi kötbér: a szolgáltatás a nyertes Ajánlattevő hibájából történő késedelmes befejezése esetén késedelmi kötbér fizetésére köteles, melynek napi mértéke a vállalkozási díj nettó értékének 0,5%-a, és melynek maximum értéke vállalkozási díj nettó értékének 10%-a. 

Az Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy 20 napot meghaladó, felróható késedelem esetén a szerződéstől elálljon, illetve azt felmondja, és a szolgáltatást más vállalkozóval fejeztesse be.

Meghiúsulási kötbér: a Szerződés nyertes ajánlattevőnek felróható okból történő meghiúsulása esetén a vállalkozási szerződés teljes időtartamára vonatkozó nettó vállalkozási díj 10 %-a. A meghiúsulási kötbér érvényesítése esetén vállalkozót késedelmi kötbér nem terheli.

 

ADMINISZTRÁCIÓS INFORMÁCIÓK:

Az ajánlat benyújtásának módja választás szerint:

  • E-mail-ben: info@pannonegtc.eu
  • személyesen: 7621 Pécs, Mária utca 3.
  • postai úton: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.

 

Az ajánlattétel nyelve: magyar

 

Az ajánlattételi ár devizaneme: EURO

 

Az ajánlat tartalmára vonatkozó minimum követelmények:

  • ajánlatkérő megnevezése (név, cím, képviseletre jogosult megnevezése),
  • ajánlattevő megnevezése (név, cím, adószám, cégjegyzékszám, képviseletre jogosult megnevezése),
  • ajánlat tárgya,
  • ajánlattétel dátuma,
  • hivatalos képviselő aláírása,
  • ajánlat érvényessége (legalább 30 nap),
  • 1. sz. mellékeltben szereplő sablon alapján készített költségvetés.

 

Az ajánlatok beérkezésének határideje: 2022. április 20.

 

Hiánypótlási lehetőség: Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget egy alkalommal biztosít.

Az ajánlatok bírálati szempontja: Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

 

Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlattételi határidőtől számított 30 naptári nap.

 

Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2022. április 13.

Merza Péter János

igazgató

 

ÁRAJÁNLAT MINTA

Ajánlatkérő neve: PANNON Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás

Ajánlatkérő címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.

Képviseli: Merza Péter János igazgató

 

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő címe:

Adószám:

Cégjegyzékszám:

Képviseletre jogosult megnevezése:

 

Ajánlat tárgya: A „SHARE” elnevezésű INTERREG EUROPE projekthez kapcsolódó turisztikai szakértői feladatok ellátása

 

 

MEGNEVEZÉS

NETTÓ AJÁNLATI ÁR (EURO)

ÁFA

(EURO)

BRUTTÓ AJÁNLATI ÁR (EURO)

„SHARE” elnevezésű INTERREG EUROPE projekthez kapcsolódó turisztikai szakértői feladatok ellátása

 

 

 

 

ÖSSZESEN:

 

 

 

 

Az ajánlat érvényessége:

Kelt:                                                                Tisztelettel:
More news