Pannon EGTC

O nas

Teritorialnih sodelovanj v Evropski uniji ni bilo mogoče učinkovito uresničevati, ker ni bilo zakonodaje oziroma zaradi različnih predpisov držav članic. Odbor regij  je z namenom olajšanja sodelovanja lokalnih akterjev in učinkovitejšega črpanja evropskih sredstev leta 2006 dala pobudo za vzpostavitev novega evropskega pravnega sredstva, za ustanovitev Evropskega teritorialnega združenja (ETZ).

Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS, angleško:Europeangroupingforterritorialcooperation - EGTC) je možnost,ponujena samoupravam, regijam in državam, da ustanovijo čezmejna, transnacionalna ali med-regijska sodelovanja s pravnimi osebami druge države članice ali s tretjimi državami, in sicer na način, da uresničijo skupne cilje.  Ustanovitev združenja ima vezane cilje, ki so v smislu predpisov lahko naslednji: promet, varstvo okolja, izobraževanje, vzgoja, zdravstvo, prva pomoč, raba energije, inovacijska sredstva, R+R, kultura, ustanavljanje delovnih mest in razvoj, socialne storitve, turizem, šport in kmetijstvo.

Cilj združenja je enakost oziroma nerazlikovanje: lokalni akterji morajo imeti enake možnosti znotraj meja in na obeh straneh meje. Svoje dejavnosti in cilje uresničujejo v okviru sofinanciranja EU iz strukturnih skladov, z državno subvencijo ali z lastnimi sredstvi.

EZT je prvi instrument Evropske unije, ki zagotavlja status pravne osebe in sredstva za sodelovanje evropskih samouprav in regij ter učinkovito porabo evropskih sredstev.Élani združenja sta najmanj dve državi članici oz. akterji tretje države (lokalne samouprave, regionalni organi ali država). Za pravna razmerja združenja se uporablja pravo države po sedežu združenja. EZT je pravna oseba in ima splošno pravno sposobnost, nastopa lahko kot samostojni pravni subjekt. Združenje ima svoj lastni proračun, organizacijo in sposobnost za sklepanje pogodb, pridobiva lahko premično in nepremično premoženje, in se zastopa pred sodiščem. Člani skupaj izvolijo direktorja oziroma ustanovijo skupščino iz predstavnikov članov združenja.

EZTse lahko ustanovi na podlagi uredbe o evropskem združenju za teritorialno sodelovanje1082/2006/ES (s spremembami iz uredbe1302/2013/EU),  oziroma LXXV. zakona o evropskem združenju za teritorialno sodelovanje iz leta 2014, ter na podlagi uredbe16/2010. (XII. 15.) KIM  o podrobnih predpisih glede postopkov sprejemanja v zvezi z evropskim združenjem za teritorialno sodelovanje države članice, regionalnih organov, lokalnih organov in v skladu s smernicami javnega naročanja javnih institucij in splošna gospodarska podjetja, zadolžena za storitve oziroma njihova združenja. Madžarski pravni predpisi omogočajo udeležbo organizacijam, ki v okviru zakona o javnih naročilih spadajo v krog naročnikov. V združenju lahko sodelujejo tudi pravne osebe držav, ki niso države članice EU, v kolikor to omogočajo predpisi tretjih držav ali sporazumi med državami članicami in tretjimi državami.

Pannon ETZ je bil leta 2010 ustanovljen za urejanje navedenih izzivov in za doseganje ciljev, s sedežem v mestu Pécs na Madžarskem. Združenje ima trenutno 50 članov,  od katerih je 48 samouprav, 2 organizaciji regionalnega pomena, in sicer Univerza Pécs in Nacionalni park Donava-Drava.